PROGRAM DLA GLIWIC 2018 – 2023

Nasze miasto wykorzystało swoją szansę na zbudowanie solidnych podstaw gospodarczych, warunkujących rzeczywisty, zrównoważony i stabilny rozwój. Z ocen niezależnych międzynarodowych ekspertów wynika, że jest to efekt, między innymi, racjonalnej gospodarki finansami i konsekwentnych działań sprzyjających wzrostowi gospodarczemu.

W ostatnich latach, zgodnie z zapowiedziami, więcej naszych zasobów finansowych mogliśmy przeznaczać na działania mające na celu podnoszenie jakości życia w Gliwicach, zmierzających do zapewnienia Gliwiczanom coraz lepszych warunków do odpoczynku, realizacji swoich różnorakich zainteresowań kulturalnych, sportowych i innych.

Gliwice są zamożne i silne, zamożnością i siłą swoich mieszkańców – to oczywiste – ale zarządzający ich wspólnym majątkiem muszą gwarantować dbałość oraz troskę o wspólne dobro. Każdy bowiem kapitał, gromadzony ciężką pracą przez lata, można roztrwonić przez złe i nieracjonalne decyzje. 

Gliwiczanie wielokrotnie okazywali mi zaufanie, wybierając mnie na urząd prezydenta Gliwic. Myślę, że oczekiwań Państwa nie zawiodłem. Tym razem również oddaję się do dyspozycji wyborców, obiecując dotrzymać zawieranej z Państwem umowy o dbałość o wspólne dobro i efektywne wykorzystywanie powierzonego mi potencjału, abyśmy wspólnie mogli być coraz bardziej dumni z tego, że jesteśmy Gliwiczanami.

W najbliższych latach, prócz rozwiązywania codziennych problemów i podejmowania różnorakich działań, aby nasze miasto dalej się rozwijało, stawiamy przed sobą kilka dużych przedsięwzięć i spraw, które należy doprowadzić do końca.

Jedną z najważniejszych inwestycji będzie budowa nowego szpitala. Po dokładnych analizach, doszliśmy do wniosku, że najbardziej racjonalnym i efektywnym rozwiązaniem dla naszego miasta będzie wybudowanie nowego kompleksu medycznego w dogodnej lokalizacji. Nieruchomości, które obecnie zajmuje Szpital Miejski nr 4 (dawniej Gliwickie Centrum Medyczne i 106 Szpital Wojskowy), nigdy nie będą spełniały współczesnych standardów, właściwych dla tego typu obiektów. Skłaniamy się ku temu, aby nowy kompleks szpitalny powstał na kilkuhektarowej wolnej działce, nie wśród gęstej zabudowy, lecz w miejscu łatwym do skomunikowania i zdatnym do ewentualnej rozbudowy w przyszłości. Koszt inwestycji szacujemy na około 250 mln zł.

Istotnym elementem  dbałości o warunki życia w mieście jest ograniczanie i eliminacja źródeł degradujących jakość powietrza. Jak wskazują badania,  największym trucicielem jest tak zwana niska emisja, czyli przede wszystkim to, co wydzielane jest do atmosfery z naszych domowych palenisk. Konieczna jest więc wymiana starych, nieekologicznych źródeł ciepła w około 5,7 tys. mieszkań. Blisko 40% tych lokali  zostanie podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W pozostałych będą montowane systemy gazowe, elektryczne, a także wykorzystujące odnawialne źródła energii. Przewidywane wydatki z budżetu miasta na ten cel to kwota ponad 80 mln zł – licząc tylko lokale w budynkach będących w 100% własnością miasta. W pozostałych wymiana będzie współfinansowana również z budżetu miasta w ramach współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Niezależnie od wymiany systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych, dokonamy przeglądu i optymalizacji zużycia energii  we wszystkich obiektach miejskich, między innymi w szkołach, przedszkolach, urzędach, które już zostały poddane termomodernizacji w latach ubiegłych.

Po wyremontowaniu dworca kolejowego przez PKP, przyszedł czas na uporządkowanie jego otoczenia i stworzenie w tym miejscu nowoczesnej przestrzeni publicznej. Zakupiliśmy od kolei kilka hektarów terenu za dworcem przy ul. Składowej, gdzie powstanie centrum przesiadkowe – nowoczesny, zadaszony dworzec autobusowy z funkcjami towarzyszącymi. Zachodnia Brama Metropolii, bo taką nazwę nosi ten projekt, to nie tylko węzeł komunikacyjny, ale także przyjazna przestrzeń miejska. W ramach tej inwestycji zostaną przebudowane, zmodernizowane sąsiednie ulice, a także ważny punkt naszego miasta – plac Piastów. Szacunkowy koszt inwestycji to około 250 mln zł, a dofinansowanie unijne może wynieść co najmniej 130 mln zł. Tym samym ścisłe centrum Gliwic zyska nowe oblicze. W mijającej kadencji nastąpiło wiele zmian w publicznej komunikacji zbiorowej – dodatkowe kursy autobusów, zwiększenie częstotliwości przejazdów, wydłużenie tras, nowe przystanki czy wprowadzenie obsługi pojazdami niskopodłogowymi wszystkich linii w Gliwicach. Przed nami kolejne kroki w reorganizacji komunikacji publicznej w kierunku jej jak największej efektywności zaspakajającej jak najlepiej potrzeby mieszkańców.

Tym samym cały kwartał ścisłego centrum Gliwic wraz z ul. Zwycięstwa gruntownie wyremontowaną, zmodernizowaną i przystosowaną do nowych, reprezentacyjnych funkcji, stanie się kolejną wizytówką naszego miasta. Połączenie piękniejącej Starówki z centrum przesiadkowym, prócz niezaprzeczalnego waloru estetycznego, przyniesie istotny efekt miastotwórczy. Chcemy zrealizować również pomysł połączenia Starówki z placem przed dworcem PKP ekologicznym pojazdem spełniającym zarówno funkcję komunikacyjną, jak i będącym gliwicką atrakcją.

Istotnym elementem dookolnego układu drogowego budowanego w naszym mieście będą trzy kolejne odcinki obwodnicy południowo-zachodniej, od ul. Sowińskiego do Bojkowskiej i dalej do Pszczyńskiej. Budowa odcinka od ul. Daszyńskiego do Rybnickiej właśnie się rozpoczyna. Inwestycja ta otrzymała dotację unijną w wysokości 116 mln zł. Odcinek od ul. Rybnickiej do Bojkowskiej i dalej do węzła autostradowego A1/A4 jest już zrealizowany, we fragmencie z udziałem prywatnego kapitału, który na udostępnionych obszarach wokół tej drogi buduje centra logistyczne. Odcinek ten przebiega w pobliżu rozbudowywanego gliwickiego lotniska, a poprzez wykorzystanie przejazdu pod A4 (dawny przebieg kolei wąskotorowej) otworzy dla nowych inwestycji tereny w Bojkowie, na południe od A4. Gliwickie lotnisko stanie się profesjonalnym portem biznesowym. Będzie mogło obsługiwać ruch mniejszych samolotów pasażerskich i transportowych. Budowany jest betonowy pas startowy o długości 850 m (docelowo 1100 m).   

Nowe inwestycje przemysłowe czy usługowe to nowe miejsca pracy i kolejne podatki dla miasta – dwa istotne elementy gwarantujące dalszy rozwój. Już teraz możemy szacować, że inwestycje powstające w tym miejscu zasilą budżet Gliwic podatkami od nieruchomości rzędu 3 mln zł rocznie. Istotnym efektem powstania obwodnicy będzie również likwidacja przebiegu ostatniej drogi krajowej (DK 78) przebiegającej z konieczności przez centrum miasta. Ulice Rybnicka, Nowy Świat, Wrocławska, Jana Pawła II, Strzody, Wyszyńskiego, Orlickiego, Śliwki stracą status drogi krajowej, co przyczyni się do zmniejszenia na nich ruchu samochodowego.

Na zagospodarowanie czeka pas ul. Chorzowskiej po nieczynnym torowisku tramwajowym. Trwają prace nad koncepcjami dla tego przedsięwzięcia. Modernizacja ulicy przewiduje budowę ścieżki rowerowej, chodników, miejsc postojowych, zatok autobusowych. Będzie również okazja do zmiany geometrii skrzyżowania z ul. Zabrską czy rozbiórki wiaduktu tramwajowego przy ul. Towarowej, co udostępni tereny inwestycyjne położone w tej okolicy.

W ramach modernizacji i remontów dróg sukcesywnie będziemy kontynuować wymianę oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia innych przestrzeni publicznych. Jest to czynione według przemyślanego schematu. Odpowiednio dobrana siła i barwa światła zaznacza rodzaje ciągów komunikacyjnych i wydobywa światłem ciekawe miejsca w mieście. Przedsięwzięcie to z różnych względów techniczno-organizacyjnych musi przebiegać etapami. Całość zadania – wymiana oświetlenia w całym mieście – szacowana jest na około 200 mln zł.

Przygotowywane są nowe zasady dla trzech przedsięwzięć: budżetu obywatelskiego, inicjatyw lokalnych i konkursów na inwestycje w przestrzeni publicznej z udziałem pieniędzy z budżetu miasta. Zasady inicjatyw lokalnych stwarzają możliwości skierowania większych środków finansowych niż do tej pory na inwestycje, na przykład w wewnętrzne drogi lokalne.

Gliwice okresowo narażone są na problemy i straty spowodowane wylewającą Kłodnicą, Ostropką, a także innymi ciekami wodnymi. Budowa profesjonalnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest więc koniecznością. Inwestycje te są bardzo kosztowne, ale nie możemy sobie pozwolić na ich zaniechanie. W przypadku Kłodnicy nasze miasto cierpi z powodu nierozważnych decyzji podejmowanych poza jego granicami. Naturalne poldery istniejące kiedyś po stronie naszych sąsiadów zostały zasypane kamieniem kopalnianym. Musimy więc zadbać sami o swoje bezpieczeństwo tak, aby żywioł nie niszczył naszego dorobku. Projektowane są poldery w okolicy ul. Królewskiej Tamy, Baildona, Słowackiego, a także dla Wójtowianki i Potoku Bojkowskiego. Obszary te będą tak zagospodarowane, aby na co dzień służyły celom rekreacyjnym, a w razie powodzi chroniły Gliwice przed jej skutkami.   

Trwa budowa mieszkań komunalnych. W sumie zostanie oddanych do użytku kolejnych 177 mieszkań przy ul. Anny Jagiellonki, Kujawskiej, Górnej i Samotnej. Będziemy rozpoczynać także budowę przy ul. Zbożowej, Dworskiej i Wiertniczej. W tym miejscu powstanie nowe osiedle mieszkaniowe z około 200 mieszkaniami. Połowa z nich będzie ciekawą ofertą dla gliwickich rodzin, gdyż wynajem komfortowego mieszkania będzie możliwy za około 11,5 zł/m2. W ofercie tej nie przewidujemy kosztów partycypacji. Jednocześnie będziemy kontynuować na szeroką skalę remonty mieszkań komunalnych i dopłaty do funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych, które decydują się na modernizację swoich nieruchomości. Przeznaczymy na ten cel około 30 mln zł rocznie.

Ciekawą ofertą dla mieszkańców naszego miasta będzie zapewne duża, z prawdziwego zdarzenia, ogólnomiejska tężnia solankowa. Ta budowla z drewna o specjalnej  konstrukcji to ogromny inhalator (popularny w kurortach). Jest to miejsce, w którym oddycha się specyficznym aerozolem powstającym w tężni. Jej mikroklimat służy profilaktyce, a także dobrze wpływa na osoby mające problemy z górnymi drogami oddechowymi czy alergiami. Sprzyja również odpoczynkowi. Tego typu obiekt, aby spełniał rzeczywiście swoje funkcje,  musi mieć odpowiednie parametry. Nie bez znaczenia jest także miejsce jego posadowienia. Musi być ono odpowiednie – możliwie oddalone od generatorów zanieczyszczeń, a jednocześnie łatwo dostępne. Tężni powinno towarzyszyć sprzyjające wypoczynkowi otoczenie. W bezpośredniej bliskości powinny powstać obiekty towarzyszące na przykład plac zabaw czy siłownia na wolnym powietrzu, elementy małej architektury, toalety. 

W Gliwicach ostatnimi laty powstało wiele nowych stref  relaksu i wypoczynku, większość już istniejących zmodernizowano. Parki, skwery i zieleńce stały się stałym elementem krajobrazu naszego miasta. Tego typu przedsięwzięcia będą kontynuowane. Ciekawym przykładem może być teren wzdłuż ul. Kanałowej. Obszar ten zostanie zagospodarowany. Powstanie nowa przestrzeń rekreacyjno-sportowa, wraz z atrakcją archeologiczną: odkrytym fragmentem dawnego kanału. W tym samym miejscu, nad Kanałem Gliwickim, powstaje z inicjatywy prywatnej profesjonalna marina, przeniesiona z dotychczasowej lokalizacji w gliwickim porcie, który jest strefą zamkniętą, a więc trudno dostępną.

Z myślą o młodych Gliwiczanach planujemy kolejne inwestycje w oświatę. Będziemy modernizować, remontować oraz doposażać szkoły i przedszkola, poszerzać oferty zajęć pozalekcyjnych i zwiększać liczbę  klas dwujęzycznych. Istotny jest dalszy rozwój oferty kulturalnej i sportowej. Naszym zamiarem jest intensywne inicjowanie działań kulturalnych oraz wspieranie na dużą skalę oferty gliwickich klubów sportowych. Będzie to możliwe między innymi dzięki trwającej od lat dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz klubami sportowymi. Będziemy kontynuować wspieranie gliwickich instytucji kultury w realizacji wielu ciekawych przedsięwzięć i projektów. Realizowane będą kolejne inwestycje, na przykład modernizacja Oddziału Muzeum przy Radiostacji wraz z modernizacją oraz wzbogaceniem otaczającej infrastruktury czy też poszerzanie oferty teatralnej i zapewnienie nowych propozycji repertuarowych.

Istotne są dla nas potrzeby gliwickich seniorów. Będziemy rozwijać bogatą ofertę zajęć, projektów i wsparcia dla osób starszych, na przykład program „Gliwicki Senior”, dzięki któremu starsi mieszkańcy Gliwic mogą między innymi korzystać z miejskich obiektów sportowych na bardzo preferencyjnych warunkach. Będziemy kontynuować realizowane dotychczas działania profilaktyczne na rzecz seniorów, takie jak „Zdrowe Gliwice” (spotkania edukacyjno-zdrowotne), zajęcia z aktywności fizycznej (np. aqua aerobik), Rodzinny Piknik Seniora czy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Tworzymy możliwość jeszcze większego angażowania osób starszych w życie publiczne miasta dzięki współpracy z Klubami Seniora oraz z powoływaną aktualnie Gliwicką Radą Seniorów. Zależy nam również na bezpieczeństwie gliwickich seniorów, dlatego nie zaprzestaniemy prowadzenia działań na tym polu, na przykład spotkań „Świadomy senior – bezpieczny senior”, bezpłatnych porad prawnych czy spotkań z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów. Ciekawą ofertą dla ludzi starszych jest również budowane przy ul. Warszawskiej osiedle dla seniorów, gdzie prócz mieszkań znajdować się będą lokale świadczące na przykład usługi rehabilitacyjne.

 

Przedstawiłem Państwu w dużym skrócie najważniejsze zamierzenia na kolejną kadencję samorządową. Wszystkie inne zadania, które zostały już rozpoczęte, a także działania w różnych sferach życia naszego miasta, które zostały zapoczątkowane i zyskały uznanie mieszkańców, będą kontynuowane. Drobiazgowy plan na najbliższe lata zapewne zająłby dziesiątki stron tekstu. Myślę jednak, że nie tego Gliwiczanie oczekują w programie wyborczym. Nasze działania w Gliwicach są oceniane na bieżąco. Mam nadzieję, że większość z nich znajduje uznanie w Państwa oczach i że także dzięki nim możemy być dumni z naszych osiągnięć.

 

Pozwalam sobie skierować do Państwa zachętę do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach samorządowych 21 października br. Proszę o głos na kandydatów Koalicji dla Gliwic do Rady Miasta oraz o głos na mnie w wyborach na funkcję prezydenta Gliwic. 

Zygmunt Frankiewicz