POLITYKA PRYWATNOŚCI 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  w Biurze Senatorskim Zygmunta Frankiewicza

1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).

2. Administrator danych osobowych

Administrator Danych Osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie 
lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Senator RP Zygmunt Frankiewicz;
siedziba: Biuro Senatorskie, ul. Zwycięstwa 26/1-3, 44-100 Gliwice.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
e-mail: biurogliwice@frankiewicz.pl

Na potrzeby pracy biura senatorskiego Administrator Danych Osobowych upoważnia do przetwarzania danych osobowych pracowników Biura Senatorskiego, co można zweryfikować na podstawie stosowanych upoważnień.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt. 2 RODO przetwarzanie danych osobowych obejmuje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adoptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać tylko i wyłącznie na podstawie podpisanej przez Panią/Pana zgody w ściśle określonych celach związanych z: interwencjami senatorskimi w sprawach interesantów biura oraz wszystkimi czynnościami wynikającymi 
z działalności Senatora RP tj. kontaktu z interesantem w przedmiotowej sprawie oraz  informacji o przebiegu interwencji senatorskiej; przekazywaniu informacji o bieżącej działalności biura, tj. organizowanych wydarzeniach, spotkaniach itp.; sprawach związanych z zatrudnieniem pracowników i nawiązywaniem umów cywilnoprawnych.

4. Zakres przetwarzanych danych (kategorie):

a)       dane identyfikujące osobę, m.in. imiona, nazwiska;
b)       dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail oraz numer telefonu;
c)       dane dotyczące sprawy, tj. interwencji senatorskiej;
d)       dane dotyczące działalności senatora RP oraz biura senatorskiego;
e)       dane dotyczące zatrudnienia.

5. Okres przetwarzania danych

Dane przechowywane są przez okres bieżącej kadencji Senatora RP dla celów interwencji senatorskiej lub w innych przypadkach wskazanych 
w pkt. 3.

6. Dobrowolność i obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości podjęcia działań w ramach danej sprawy oraz innych wynikających z pracy biura senatorskiego.

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla podjęcia koniecznych czynności wynikających z realizacji oczekiwanej przez interesanta interwencji senatorskiej lub pozyskania określonych informacji w zakresie pracy biura senatorskiego.

7. Udostępnianie danych osobowych

W niektórych przypadkach, w celu realizacji zadania w ramach interwencji senatorskiej, podane dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, ale tylko i wyłącznie na podstawie zgody interesanta. Rodzaj podmiotu zależy od charakteru sprawy.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

a)       Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
b)      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym 
z przepisów  – do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;
c)       przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – narusza przepisy prawa.