Zasady przetwarzania danych osobowych

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU ZE SPRAWOWANIEM MANDATU SENATORA

W jakim celu przetwarzane są Państwa dane?

Wyłącznie w celu zajęcia się sprawą, z którą zgłosiliście się Państwo do mnie. W wyjątkowych sytuacjach, związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych (w tym z zakresu prawa pracy), to ja proszę Państwa o udostępnienie danych niezbędnych do podpisania umów. Zawsze jednak podanie danych jest dobrowolne.

Jaki jest skutek niepodania danych lub podanie danych, ale z zastrzeżonym brakiem zgody na ich przetwarzanie?

Sprawy anonimowe pozostają bez rozpatrzenia. W przypadku, gdy zakres przetwarzania danych zostanie przez Państwa ograniczony, sprawa będzie prowadzona wyłącznie w zakresie w jakim prawo dopuszcza ich wykorzystanie. 

Kto będzie przetwarzał Państwa dane i kto jest ich administratorem?

Uprawnienie do przetwarzania Państwa danych osobowych poza mną mają również pracownicy mojego biura, którzy posiadają stosowne upoważnienia oraz zostali zobowiązani do zachowania poufności danych i ich ochrony. W wyjątkowych przypadkach uprawnienie to przysługuje również innym podmiotom na mocy zawartej umowy (np. dane pracowników udostępniane są biuru rachunkowemu) lub wprost na podstawie przepisów prawa (np. dokumentacja udostępniana jest organom uprawnionym do kontroli pracy Biura). Funkcję administratora danych osobowych pełnię osobiście.

Jak długo będę przechowywał Państwa dane?

Podane dane osobowe będą przechowywane w Biurze przez okres niezbędny do prowadzenia sprawy, nie dłużej niż do końca XI kadencji Senatu. Akta spraw (w tym zawarte w nich dane osobowe), które podlegają archiwizacji będą przechowywane w archiwum Kancelarii Senatu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

  • Prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania 
  • W zakresie wynikającym z przepisów – prawo do usunięcia danych, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Gdzie można wyjaśnić wątpliwości dotyczące przetwarzania danych?

Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres: biurogliwice@frankiewicz.pl

Zygmunt Frankiewicz
Senator Rzeczypospolitej Polskiej