Prace w komisjach senackich – 8 maja 2024 r.

Komisje: samorządu, gospodarki i klimatu (fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu)

KomisjeSamorządu Terytorialnego i Administracji PaństwowejGospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Klimatu i Środowiska zarekomendują Senatowi wprowadzenie kilkunastu poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej. Większość popartych przez połączone komisje poprawek, zgłoszonych przez senatorów Zygmunta Frankiewicza, Stanisława Gawłowskiego i Waldemara Pawlaka, pochodziła z opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu i uzyskała poparcie przedstawiciela rządu ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Macieja Berka. Połączone komisje zaakceptowały też poprawkę senator Anny Górskiej dotyczącą Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego, zwiększającą z 2 do 3 liczbę przedstawicieli reprezentujących związki zawodowe w radzie nadzorczej funduszu. Jak uzasadniała senator, w Radzie Dialogu Społecznego Województwa Śląskiego reprezentowane są 3 centrale związkowe. Proponowana zmiana ma na celu uspójnienie przedstawicielstwa w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego, tak aby również w radzie nadzorczej funduszu, było reprezentowanych po jednym członku z każdej z 3 organizacji związkowych. Akceptację uzyskała również poprawka senatora Waldemara Pawlaka dotycząca przeniesienia do ministerstwa klimatu z ministerstwa ds. gospodarki uprawnień związanych z wydawaniem rozporządzeń dotyczących biopaliw. Jak wskazał senator, chodzi o to, aby problematyka dotycząca biopaliw i energii odnawialnej, była w jednym dziale administracji rządowej. Jest to związane m.in. z regulacjami europejskimi, gdzie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, która dotyczy energii ze źródeł odnawialnych, obejmuje całość tej problematyki.  

Podczas posiedzenia założenia tzw. ustawy działowej omówił minister Maciej Berek. Jak podkreślił wynikają one z odmiennej od poprzednich rządów koncepcji funkcjonowania Rady Ministrów. Przejęte wówczas przez KPRM zadania powracają do odpowiednich resortów. Ustawa reguluje także kwestie związane z kompetencjami nowych ministrów konstytucyjnych: minister ds. równości i minister ds. polityki senioralnej. Pozostałe zmiany mają na celu uszczegółowienie i skorygowanie zapisów ustawy działowej.

Nowelizacja dostosowuje strukturę i zadania administracji rządowej do wyzwań i priorytetów Rady Ministrów, w szczególności w sprawach dotyczących surowców energetycznych, paliw i energetyki jądrowej. Powstanie Ministerstwo Przemysłu, które będzie się zajmować gospodarką surowcami energetycznymi, jak gaz, paliwa, energetyka jądrowa. Kolejną kwestią, którą reguluje ustawa jest przeniesienie Z Ministerstwa Rozwoju i Technologii do resortu klimatu i środowiska trafią kwestie związane z energetyką prosumencką i rozproszoną. Sprawy dotyczące opieki nad Polonią i Polakami za granicą zostaną przeniesione z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Polski – do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytut Ekonomiczny przejdzie pod nadzór Ministerstwa Finansów, podobnie jak Fundusz Przeciwdziałania Covid-19. Ustawa reguluje ponadto m.in. kwestie dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej czy polityki senioralnej.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznała się informacją ministra edukacji narodowej o wynikach audytu przeprowadzonego w Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz informacją tego instytutu o bieżącej i planowanej działalności.

Wiceminister edukacji narodowej Joanna Mucha podkreśliła, że ma duże doświadczenie, ale tak źle zarządzanej organizacji, czy instytucji państwa polskiego, nie widziała i nawet nie wyobrażała sobie, że może taka funkcjonować. „Wnioski z tej kontroli są druzgocące, one skłoniły nas do natychmiastowej zmiany dyrektorów i zastępcy dyrektora Instytutu oraz wyznaczenia nowego zarządu” – wyjaśniła. Wiceminister dodała, że Urszula Starakiewicz-Krawczyk, która jest dzisiaj dyrektorką Instytutu, doprowadziła do takiego stanu, w którym Rada Instytutu, która jest radą powołaną przez poprzedników, wraz z kilkoma nowymi osobami, które weszły do tej rady, jednogłośnie przyjęła plan pracy, pomysły na nową strategię i sposób funkcjonowania.

Przewodniczący komisji senator Bogdan Borusewicz wyraził zażenowanie skalą nieprawidłowości w działalności Instytutu, zapowiedział też, że komisja będzie przyglądała się pracy instytutu i zastanowi, czy nie wystosować dezyderatu w celu jego zlikwidowania i powołania nowej insytucji, która prawidłowo wypełni podobną misję. 

Komisja Praw Człowieka i Praworządności rozpatrzyła informację o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2023 r., którą przedstawił zastępca szefa CBA Tomasz Strzelczyk. Jak podkreślił, jednym z podstawowych zadań biura było wykrywanie i ujawnianie nieprawidłowości związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi, w tym środkami UE, przez jednostki sektora finansów publicznych, pełniące rolę instytucji pośredniczących. Działania podjęte zostały w stosunku do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowieckiej Jednostki wdrożenia programów unijnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szereg działań dotyczyło wykrywania i zwalczania korupcji w życiu publicznym. Kontynuowano też śledztwa dotyczące przestępstw podatkowych, przestępczości zorganizowanej i prania pieniędzy.

Na posiedzeniu Komisji Sportu wiceminister sportu Piotr Borys poinformował senatorów o założeniach przygotowywanej nowelizacji ustawy o sporcie, a także o stanie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Zmiany w ustawie mają na celu m.in.: zwiększenie do 30% udziału kobiet w zarządach i komisjach rewizyjnych związków sportowych, przedłużenie okresu pobierania stypendiów sportowych dla zawodniczek po urodzeniu dziecka, wprowadzenie stypendiów dla maturzystów, którzy chcieliby kontynuować naukę i karierę sportową, zwiększenie wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów, nadanie sędziom sportowym statusu funkcjonariuszy publicznych, zwiększenie uprawnień Instytutu Sportu. Wiceminister Piotr Borys podkreślił, że jednym z priorytetów resortu sportu jest wdrożenie przez związki sportowe norm dotyczących ochrony małoletnich przed przemocą i dyskryminacją.

Połączone komisje: Edukacji, Kultury i Środków Przekazu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej opowiedziały się za przyjęciem bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski). Przewiduje ona, że język śląski zostanie wpisany do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych jako drugi – oprócz języka kaszubskiego – język regionalny. Oznacza to m.in. możliwość wprowadzenia do szkół dobrowolnych zajęć z języka śląskiego, montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, gdzie używanie języka śląskiego deklaruje ponad 20% mieszkańców, dofinansowanie działalności związanej z zachowaniem języka śląskiego czy wprowadzenie do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dwóch przedstawicieli osób posługujących się językiem śląskim.

Komisja Petycji zapoznała się z 7 petycjami. Senatorowie po wysłuchaniu informacji o propozycjach zamian prawa postanowili podjąć prace nad 1 petycją.

Członkowie Komisji zadecydowali o potrzebie zasięgnięcia opinii Ministerstwa Sprawiedliwości o postulacie zgłoszonym w petycji P11-26/24 celem, której jest zmiana przepisów o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich tak, aby umożliwić poszkodowanym konsumentom skuteczne dochodzenie swoich praw. Proponowane rozwiązanie dotyczy wykluczenia możliwość odmowy przez przedsiębiorcę udziału w pozasądowym rozwiązywaniu sporu konsumenckiego w przydatku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór między konsumentem a przedsiębiorcą nie został rozwiązany.

https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,16189,prace-w-komisjach-senackich-8-maja-2024-r-.html