11. posiedzenie Senatu RP

Fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu

11. posiedzenie Senatu RP XI kadencji zaplanowane zostało na 8 i 9 maja 2024r.

W programie posiedzenia:

  • drugie czytanie projektu uchwały w 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
  • ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
  • ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej
  • ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
  • ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw
  • drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
  • jawna roczna informacja Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej.

szczegóły – https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/tematy,612,1.html
Fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu