13. posiedzenie Senatu

Senat RP

4–6 czerwca 2024 r. odbędzie się 13. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie ustawy dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE.

Podczas 13. posiedzenia Izba rozpatrzy 4 ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewiduje, że platformy cyfrowe będą raportować Krajowej Administracji Skarbowej o sprzedawcach działających na tych platformach. Chodzi o osoby, które na platformach cyfrowych dokonują transakcji związanych ze sprzedażą towarów, świadczeniem usług, udostępnianiem środków transportu, nieruchomości i ich części, w tym pomieszczeń przynależnych lub udziału w nieruchomościach. Obowiązek raportowania będzie dotyczył sprzedawców, którzy w ciągu roku dokonali więcej niż 30 transakcji tego rodzaju, a ich łączne wynagrodzenie z tego tytułu przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro. Nowelizacja implementuje unijną dyrektywę DAC7.

Ustawa o ochronie sygnalistów (projekt rządowy) implementuje unijną dyrektywę PE i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. Ochroną zostaną objęci zgłaszający naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby. Sygnalista będzie mógł zgłosić naruszenie prawa za pomocą wewnętrznych kanałów zgłoszeń, które zostaną utworzone przez podmioty prywatne i publiczne, zewnętrznych kanałów zgłoszeń do odpowiednich organów państwa i za pomocą ujawnienia publicznego. Ustawa przewiduje możliwość przyjmowania wspólnej procedury zgłoszeń wewnętrznych w ramach grupy kapitałowej. Sygnalistą z przysługującą mu ochroną będzie mógł zostać pracownik, funkcjonariusz, żołnierz zawodowy, zleceniobiorca, stażysta czy wolontariusz. Odpowiedzialny za udzielanie wsparcia sygnalistom będzie Rzecznik Praw Obywatelskich, który będzie też przyjmować od nich zgłoszenia zewnętrzne, dotyczące konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy (projekt rządowy) wdraża dyrektywę UE sprawie ochrony pracowników przed działaniem czynników rakotwórczych lub mutagenów, która rozszerza ich wykaz o substancje reprotoksyczne, czyli szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi m.in. o toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego i o niektóre metale. Nowelizacja rozszerza katalog substancji i umożliwia wydanie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy. Substancje reprotoksyczne mogą wywierać niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet, a także na rozwój potomstwa.

Ustawa o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (projekt rządowy) wprowadza nowe formy wsparcia dla rolników – dopłaty dla małych gospodarstw. Płatność dla małych gospodarstw zastąpi wszystkie inne rodzaje dopłat bezpośrednich, w tym ekoschematy. Dzięki temu rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach (gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha, ale nie więcej niż 5 ha łącznie 31 maja danego roku) będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie, niewymagającej od nich spełniania wszystkich warunków określonych dla innych płatności. Stawka płatności dla małych gospodarstw to 225 euro/ha (maksymalnie 1125 euro/gospodarstwo). Nowelizacja wprowadza ponadto nowy rodzaj płatności w ramach ekoschematów. Dotyczy to normy (GAEC 8) – utrzymywania dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Rolnicy, którzy zdecydują się na ugorowanie 4% powierzchni gruntów rolnych gospodarstwa, dostaną za to pieniądze.

Izba zajmie też stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Wadima Tyszkiewicza.

Porządek obrad

źródło