Spotkanie z samorządowcami

Zdjęcie przedstawia przemawiającego Zygmunta Frankiewicza na tle samorządowców

Kolejne ważne spotkanie parlamentarzystów i samorządowców odbyło się 29 lutego 2024 r. w Wiśle. Omówiono aż 23 zagadnienia dotyczące koniecznych zmian w prawie samorządowym skupione w pięciu blokach tematycznych: ustrój, oświata, ochrona zdrowia, transformacja energetyczna, system gospodarowania odpadami. Spotkanie zorganizował Śląski Związek Gmin i Powiatów w ramach Konwentu Samorządowego ŚZGiP.

Tematy omawiane na spotkaniu:

Ustrój

 1. Zapewnienie poszanowania konstytucyjnych standardów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Powrót do modelu państwa zdecentralizowanego, w którym samorząd lokalny jako ważny element.
  władzy publicznej realizuje podstawowe usługi dla mieszkańców.
 3. Przywrócenie poszanowania klauzuli generalnej określającej zakres działania jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Stworzenie stabilnego systemu finansów samorządowych, opartego o zróżnicowane źródła dochodów, umożliwiającego ciągłą i niezachwianą realizację zadań własnych.
 5. Zniesienie ograniczenia w długości sprawowania funkcji wójta, burmistrza i prezydenta, tj. dwukadencyjności w samorządach.

Oświata

 1. Objęcie subwencją dzieci 3-5 letnich.
 2. Zmiana finansowania zamiast na ucznia to na oddział.
 3. Umożliwienie samodzielnego kształtowania sieci szkół i przedszkoli przez jst.
 4. Wypracowanie standardów w oświacie.
 5. Rozważenie, aby strona rządowa przejęła całość kosztów związanych z wynagradzaniem
  osób zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

Ochrona zdrowia

 1. Urealnienie wyceny świadczeń zdrowotnych.
 2. Zniesienie limitów finansowania świadczeń.
 3. Bieżąca aktualizacja mapy potrzeb zdrowotnych w województwie.
 4. Zmiany przepisów pozwalające na odbiurokratyzowanie pracy lekarzy.
 5. Oddłużenie szpitali i zawieszenie spłaty przez podmioty lecznicze zaległych zobowiązań
  wobec ZUS (jako działanie doraźne).

Transformacja energetyczna

 1. Wsparcie finansowe i prawne transformacji energetycznej regionu ze szczególnym uwzględnieniem jego specyfiki.
 2. Zmiany legislacyjne, które umożliwiłyby gminom górniczym nieodpłatne przejęcie terenów pokopalnianych, bądź wprowadzenie przepisów dających możliwość wykupu tych nieruchomości za symboliczną złotówkę. Nieruchomości zostałyby wykorzystane na cele i inwestycje związane z transformacją energetyczną.
 3. Zmiany legislacyjne umożliwiające inwestowanie w rozwój nowoczesnej energetyki odnawialnej.

System gospodarowania odpadami

 1. Podjęcie działań legislacyjnych przy udziale samorządów i przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami w celu napisania nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Pilne wprowadzenie przez administrację rządową do systemu gospodarowania odpadami rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
 3. Podjęcie starań na poziomie UE o rozszerzenie procesu recyklingu materiałowego o dodatkowy recykling termiczny i chemiczny.
 4. Rozważenie możliwości zmiany zapisów w obowiązującym harmonogramie osiągania poziomów
  przygotowania do ponownego użycia i recyklingu przez samorządy w Polsce.
 5. Zaostrzenie przepisów dotyczących obowiązku meldunkowego dla mieszkańców danej gminy.
  Wnioski ze spotkania usprawnią pracę nad zmianą przepisów prawa samorządowego.